Header Ads

Header ADS

ทีทีเอเอ.จัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2565 สร้างความชัดเจน เข้มแข็ง และมีประสิทธิภาพ สอดคล้องนโยบายคณะกรรมการในปัจจุบัน

ทีทีเอเอ.จัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2565 สร้างความชัดเจน เข้มแข็ง และมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นสอดคล้องนโยบายคณะกรรมการในปัจจุบัน

          28 เมษายน 2566 ณ ห้องอินฟินิตี้บอลรูม ชั้น G โรงแรมพูลแมน คิง เพาเวอร์ กรุงเทพฯ เวลา 13.00 น. สมาคมไทยบริการท่องเที่ยวได้จัดให้มีการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2565 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ ให้เกิดความชัดเจน และเดินไปข้างหน้าได้อย่างมีประสิทธิภาพและเข้มแข็ง เพื่อให้ข้อบังคับมีความชัดเจนมากขึ้น ให้เกิดการตีความน้อยที่สุด สอดคล้องกับสถานการณ์ และนโยบายของคณะกรรมการสมาคมในปัจจุบัน  โดยมี นายเจริญ  วังอนานนท์ นายกสมาคมไทยบริการท่องเที่ยว เป็นประธานการประชุม          สาระสำคัญของการประชุม นอกจากจะมีการแจ้งให้ที่ประชุมสมาชิกและสมาชิกภาพทราบถึงการปรับปรุงแก้ไขข้อบังคับในบางข้อย่อยจากหัวข้อหลัก เช่น ข้อ 6. ประเภทสมาชิก ย่อยข้อ 2 เดิมได้ระบุว่า สมาชิกวิสามัญ ได้แก่ บุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคลที่ประกอบ “ธุรกิจทางการบิน โรงแรม ภัตตาคาร ธุรกิจการค้า หรือองค์กรที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยว ได้แก้ไขเปลี่ยนแปลงเป็น  “ธุรกิจการบิน” โรงแรม ภัตตาคาร “ธุรกิจ” หรือองค์กรที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยว เป็นต้น  นอกจากนี้ยังได้กล่าวถึงการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ร่วมมือเพื่อฟื้นฟูตลาดการท่องเที่ยวเกาหลีแบบมูลค่าสูงในประเทศไทย และส่งเสริมเกาหลี​ให้เป็นจุดหมายปลายทางการท่องเที่ยวแบบหรูหรา ระหว่างสมาคมไทยบริการท่องเที่ยวและองค์การส่งเสริมการท่องเที่ยวเกาหลี เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2565 ที่ผ่านมา ณ ประเทศเกาหลีใต้ , การร่วมมือการพัฒนาและขับเคลื่อนอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวไทยด้วยงานวิจัยการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ระหว่าง สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม(สกสว.)  ,การส่งเสริมด้านการท่องเที่ยวระหว่างไต้หวันและประเทศไทย การแลกเปลี่ยนด้านการท่องเที่ยว และการลงนามความร่วมมือการสร้างหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ที่ยั่งยืนและได้ประโยชน์ร่วมกัน ระหว่าสมาคมไทยบริการท่องเที่ยวและ Hainan Association of Travel Services

         นายเจริญ วังอนานนท์ นายกสมาคมไทยบริการท่องเที่ยว กล่าวว่า การประชุมสมาชิกเพื่อมาปรึกษาหารือกันในเรื่องความเคลื่อนไหวของธุรกิจการท่องเที่ยว เป็นที่ทราบกันดีที่ผ่านมา เราประสบปัญหาโควิด 19 ก่อให้เกิดปัญหาและอุปสรรคของการทำงาน เช่น วีซ่า เจ้าหน้าที่ไม่พอ หน่วยงานประเทศที่เปิดรับอย่างเป็นทางการ ทางเราได้ส่งเจ้าหน้าที่ กรรมการเข้าไปพูดคุยกับสถานทูตในแต่ละปัญหา ก็ได้รับการตอบรับและแก้ปัญหาด้วยดี ซึ่งในปัจจุบันการท่องเที่ยวของเราก็มีทิศทางการเติบโตไปในทางที่ดีขึ้นอย่างเป็นลำดับ​ (ดูคลิปการให้สัมภาษณ์)

          นายเจริญ วังอนานนท์ นายกสมาคมไทยบริการท่องเที่ยว และคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ วาระปี 2565 – 2567 ได้รับมอบงานจากคณะกรรมการบริการสมาคมฯ วาระปี 2563 – 2565 เพื่อให้การปฏิบัติงานของสมาคมฯ ดำเนินไปได้อย่างต่อเนื่อง ตามวิสัยทัศน์และพันธกิจ คือ เป็นองค์กรที่มีศักยภาพในการบริหารที่มั่นคง และยั่งยืนในทุกด้าน รวมถึงสร้างเครือข่ายและสัมพันธภาพที่ดีทั้งในและต่างประเทศ ตลอดจนเป็นแหล่งรวบรวมองค์ความรู้และข้อมูลธุรกิจด้านการท่องเที่ยวเพื่อเผยแพร่สู่สมาชิก ผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและผู้บริโภค อันเป็นรากฐานสำคัญในการเสริมสร้างธุรกิจให้สมาชิกเพิ่มขีดความสามารถ ยกระดับมาตรฐาน และพัฒนาศักยภาพการแข่งขันด้านการบริการของสมาชิกให้อยู่ในระดับสากล#​สมาคม​ไทย​บริการ​ท่องเที่ยว

#​สมาคม​สื่อมวลชน​เพื่อ​การ​ท่องเที่ยว​

#​kaomaadoo.net

#​ข่าว​ โดยฉัตรชัย​ แดง​กะ​เสม

#​ภาพ​ โดย​เกษราภรณ์​ พนัส​สุวรรณ​คีรี​

#​KESSARAPORN​ PANASSUWANKIRI​

0955516345​

No comments

Powered by Blogger.